در این بخش، مجموعه فرآیندهایی که در خط تولید خوراک اتفاق می افتد را مشاهده می نمایید. سعی شده است در قالب انیمشین های کوتاه ، مهمترین قسمت های خط تولید به نمایش گذاشته شود.