در این صفحه مدیران کارخانجات خوراک در کشور از تجربیات خود در رابطه با تکنولوژی تولید خوراک و این صنعت بزرگ صحبت

می کنند. شنیدن این تجربیات و راهکارهای عملی که مدیران فنی به آن رسیده اند، بسیار ارزشمند و ذی قیمت است.