راه های افزایش بهداشت خوراک، کیفیت پلت و در دسترسی مواد مغذی

راه های افزایش بهداشت خوراک، کیفیت پلت و در دسترسی مواد مغذی ویژه

. راهکارهای متنوعی برای تولید و همچنین افزودنی های خوراک جهت افزایش کیفیت پلت وجود دارد. با این حال، بسیار مهم است، دسترسی مواد م ...

بررسی امکان اصلاح  و کنترل اندازه ذرات در طی فرآوری خوراکی جوجه گوشتی

بررسی امکان اصلاح و کنترل اندازه ذرات در طی فرآوری خوراکی جوجه گوشتی ویژه

پرورش جوجه گوشتی یکی از بخش های تولیدی صنعت کشاورزی است که طی دهه های اخیر بیشترین میزان تغییرات را داشته است. این پیشرفت با رشد ب ...

فاکتورهای موثر بر کیفیت خوراک و رئوس تولید پلت در کارخانجات خوراک

فاکتورهای موثر بر کیفیت خوراک و رئوس تولید پلت در کارخانجات خوراک ویژه

خوراک پلت شده یکی از چندین محصول تولیدی در کارخانجات تولید کننده خوراک می باشد. کیفیت خوراک پلت شده و سایر تولیدات کارخانجات خوراک ...

بهبود کیفیت پلت، کلیدی برای عملکرد بهتر

بهبود کیفیت پلت، کلیدی برای عملکرد بهتر ویژه

فرآیند تولید خوراک پلت در دهه های اخیر به دلیل تقاضای استانداردهای بالاتر کیفیت فیزیکی، ارزش غذایی، بهداشت میکروبیولوژیکی و همچنین ...

چگونه فراوری می تواند بر روی کیفیت پلت تاثیر گذارد؟

چگونه فراوری می تواند بر روی کیفیت پلت تاثیر گذارد؟ ویژه

تولید خوراک در واقع مانند آبشاری از عملیات متفاوت است که در نهایت منجر به تولید جیره غذایی حیوانات بنام پلت می شود. کیفیت نه ...

بازدهی انرژی در کارخانجات خوراک

بازدهی انرژی در کارخانجات خوراک ویژه

تکنیک های فراوری بر دسترس بودن مواد مغذی و خصوصیات فیزیکی محصولات خوراکی تاثیر می گذارد. با اینحال، تاثیر پارامترهای فراوری بر روی ...

چگونه پلت کردن بر اندازه ذرات خوراک تاثیر دارد؟

چگونه پلت کردن بر اندازه ذرات خوراک تاثیر دارد؟ ویژه

در این مقاله به اثر اضافی آسیاب شدن در فرآیند پلت کردن در زمان تولید خوراک خواهیم پرداخت.

چرا فرایند حرارتی خوراک باید تایید شود؟

چرا فرایند حرارتی خوراک باید تایید شود؟ ویژه

مقاله زیر اولین سری از مقاله هایی است که گام به گام چگونگی تایید یک عملیات حرارتی خوراک برای از بین بردن سالمونلا به عنوان یکی از ...

بررسی دما در زمان پلت کردن محصولات حساس به دما: تغییرات دما در طی فرایند پلت کردن

بررسی دما در زمان پلت کردن محصولات حساس به دما: تغییرات دما در طی فرایند پلت کردن ویژه

دامهای امروزی به صورت کامل با خوراک پلت تغذیه می شوند. خوراک پلت عملکرد بهتری را در حیوانات (میانگین افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک ...

فاکتورهای موثر بر کیفیت پلت و بازدهی آنها

فاکتورهای موثر بر کیفیت پلت و بازدهی آنها ویژه

کیفیت مواد اولیه تشکیل دهنده پلت به طور مستقیم در آسیب پذیری پلت، سختی پلت، کیفیت ظاهری پلت ( ترک، میزان نرمی، رنگ و ...) و طول پل ...