نمونه برداري صحيح به بهبود كيفيت خوراك كمك مي كند

نمونه برداري صحيح به بهبود كيفيت خوراك كمك مي كند ویژه

يكي از موارد مهم براي توليد كننده ها مديريت صحيح كالاهاي ورودي است. مقدار زيادي از مواد خام در بچ هايي با مقادير مختلف تحويل كارخا ...

نمونه گيري از خوراك

نمونه گيري از خوراك ویژه

كيفيت اجزاي خوراكي جزو اصول اوليه جيره نويسي براي حيوانات است. با نمونه گيري صحيح و ارزيابي آن مي توان تاثير فرآيند سازي بركيفيت غ ...