گروه علمي شرکت خوراک پردازهزاره نوين از سال 1389  خلاصه اي از مطالعات و پژوهشهاي علمي خود را در قالب فاکس نامه در راستاي

ارتقاء سطح آگاهي هاي علمي-فني شرکتهاي توليدکننده خوراک دام و طيور و با هدف افزايش سطح کيفي و کمي محصولات، بصورت دو هفته نامه،

در يک برگ به كارخانجات توليد خوراك ارائه نمود.

 در اين دو هفته نامه  مطالب بصورت جملات کوتاه و کليدي درج گردد تا ضمن پرهيز از اطاله کلام, تنها به نكات كليدي موضوع پرداخته شود.