يكي از مهمترين عوامل بهبود و افزايش راندمان توليد در كارخانجات خوراك دام و طيور، بررسي مشكلات ومسائل آن بخش و رفع هر چه زودتر آنهاست. 

 

 لازم دانستيم به  برخي از اين مشكلات پرداخته و راهكارهايي كه مي تواند براي به رفع آن كمك كند بپردازيم.  شما مي توانيد با انتخاب هر بخش ،

 

مشكلات معمول راهكارهاي پيشنهاد شده آن را ببينيد.