از افتخارات شرکت خوراک پرداز هزاره نوین، ارائه خدمات ویژه و تخصصی به کارخانجات تولید خوراک، کنسانتره و

مکمل در ایران و همچنین کشورهای همسایه می باشد.از جمله این خدمات، آزمون یکنواختی میکسر است که مطابق با

جدیدترین روش تست در دنیا یعنی استفاده از میکروتریسر، انجام می گردد.

 

لیستی از کارخانجاتی که آزمون یکنواختی میکسر خود را با استفاده از این روش نوین، انجام داده اند در ادامه ملاحظه می کنید. 

 

- کارخانه خوراک دام و طیور بهشادآفرین

- کارخانه خوراک دام و طیور سپیددانه سربداران سبزوار

- کارخانه خوراک دام و طیور کیمیادان تربت

- کارخانه خوراک دام و طیور دانه داران توس

- کارخانه خوراک دام و طیور زرین رشد گلستان

- کارخانه خوراک دام و طیورمشفق دانه هرات

- کارخانه خوراک دام و طیور کرفتودانه کردستان

- کارخانه خوراک دام و طیور اطهردانه آذربایجان

- کارخانه خوراک دام و طیورسوربن شمال

- کارخانه خوراک دام و طیور بهدانه گلستان

- کارخانه خوراک دام و طیور و آبزیان البرز دام دارو

- کارخانه خوراک دام و طیور ایا

- کارخانه خوراک دام و طیور و آبزیان شمال

- کارخانه خوراک دام و طیور دام استریل

- کارخانه خوراک دام و طیور سپید بستک

- کارخانه خوراک پلت استریل مرغ بهشت

- کارخانه خوراک دام و طیور روحانی

- کارخانه خوراک دام و طیور البرز دان

- کارخانه خوراک دام و طیور پایتخت دانه گلستان

- کارخانه خوراک دام و طیورفرآوردانه آریا

- کارخانه خوراک دام و طیور ساحل

- کارخانه خوراک دام و طیوردرسا لارستان

- شرکت های تولیدی ساوانا

- کارخانه خوراک دام و طیور میلاد دانه

- کارخانه خوراک دام و طیور کرمانشاه دانه

- کارخانه خوراک دام و طیور زردانه دیزباد

- کارخانه خوراک دام و طیور و آبزیان فرا دانه شهرکرد

- کارخانه خوراک دام و طیور بهاردانه

- شرکت تعاونی مرغداران  گناباد

- کارخانه خوراک دام و طیور نکا پلت مازندران

- کارخانه خوراک دام و طیور دانیران

- کارخانه خوراک دام و طیور فراز دانه آوند

- کارخانه خوراک دام و طیور پارس دانه سه ستاره

- کارخانه خوراک دام و طیور استیری

- شرکت تولیدی فیدار دارو

- شرکت خوراک دام و طیور کلهردانه جنوب