کتاب تغذیه و مدیریت جوجه های گوشتی در سنین ابتدایی صنعت طیور گسترش فوق العاده ای یافته و در راستای این گسترش تلاش

شده نقائص موجود در سویه های تجاری طیور امروزی مرتفع گردد. دستگاه

گوارش جوجه یکروزه از نقطه نظر توان هضمی، جذبی، ترشحی و ...

ناقص بوده و به دلیل ناتوانی سیستم ایمنی و شرایط موجود در دستگاه گوارش

جوجه های یکروزه، ورود و استقرار میکروارگانیسم های بیماری زا را در

دستگاه گوارش به پرنده تحمیل می کند.

استراترژی های معرفی شده در این کتاب که نشان دهنده تلاش گسترده

بسیاری از محققان علوم طیور در سالهای اخیر می باشد می تواند راهنمای

مفیدی برای دانشجویان و تولیدکنندگان در این صنعت بزرگ و روبه توسعه

در کشور باشد.

 

 

مولفان اين اثر:

  • دکتر حسن کرمانشاهی ( هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

  • دكتر امیر عطار ( دانش آموخته دکتری تغذیه طیور دانشگاه فردوسی مشهد)

  • دكتر علیرضا عباسی پور ( دانش آموخته دکتری تغذیه طیور دانشگاه فردوسی مشهد)

  • مهندس فاطمه مهدی نژاد ( کارشناس ارشد علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد)

 


 

فهرست موضوعي كتاب تغذيه و مديريت جوجه هاي گوشتي در سنين ابتدايي

 

 

 

جهت سفارش كتاب مي توانيد با شماره هاي 6-6578234-0513 تماس گرفته و يا از طريق كادر زير درخواست خود را ارسال نماييد.