در اين بخش با مقالات چاپ شده در ژورنال هاي بين المللي كه توسط گروه علمي خوراك پرداز تاليف شده است، آشنا مي شويد. 

 

اين مقالات در رابطه با موضوعات مختلف فرآوري و تكنولوژي خوراك دام و طيور نوشته شده است. از اين كه توانسته ايم به عنوان

نمايندگان كشور عزيزمان ، در عرصه بين المللي حضور خود را بيش از پيش نشان دهيم بسيار خرسنديم. 

 

شما مي توانيد با كليك بر روي لينك درج شده در انتهاي هر صفحه، بطور مستقيم وارد وب سايت آن نشريه شويد.