اندازه گیری غلات در انبار/ تبدیل واحد و راهنمای تولید

اندازه گیری غلات در انبار/ تبدیل واحد و راهنمای تولید ویژه

اين مقاله شامل انواع فرمول هاي محاسباتي و تبديل واحد هاي اندازه گيري مي باشد.

کنترل تهویه  جهت کنترل حشرات در انبار غلات

کنترل تهویه جهت کنترل حشرات در انبار غلات ویژه

کنترل کننده تهویه چیست؟ از این وسیله در سیستم تهویه و در بخش خنک کردن غلات استفاده می شود. در اين مقاله به بررسي انواع تهويه در انبار غلات مي پردازيم.

آفات و حشرات در غلات

آفات و حشرات در غلات ویژه

در اين مقاله به گونه هاي مختلف آفات و حشرات آلوده كننده انبار غلات اشاره شده است.

حفظ كيفيت غلات انبار شده در فارم

حفظ كيفيت غلات انبار شده در فارم ویژه

در صنعت توليد خوراك، علاوه بر شناسايي و درجه بندي مواد، نحوه نگهداري و حفظ كيفيت مواد از اهميت خاصي برخوردار است. بيشتر خسارت هاي ايجاد شده در طول انبارداري، ناشي از وجود قارچ و حشرات در داخل توده غلات مي باشد. ميكروارگانيسم ها با مصرف مواد مغذي، رشد كرده و با توليد حرارت و افزايش دماي توده غلات، شرايط مناسبي را براي فساد دانه ها ايجاد مي كنند.

چرا بايد در انبار تهويه انجام شود ؟

چرا بايد در انبار تهويه انجام شود ؟ ویژه

تهويه با حركت هواي محبوس شده بين مواد خوراكي موجب كاهش فساد و پوسيدگي مي شود. رطوبت و حرارت عامل اصلي فساد، رشد قارچ و فعاليت حشرات در انبار است. لذا تهويه بطور قابل توجهي مي تواند با كاهش دما و ايجاد يكنواختي حرارتي در داخل انبار از انتقال رطوبت بين توده مواد جلوگيري كرده و از فعاليت حشرات و قارچ جلوگيري نمايد.

انبار داري غلات

انبار داري غلات ویژه

چگونه آب و هوا بر غلات انبار شده تاثير مي گذارد؟

مواردي در انبار كردن غلات

مواردي در انبار كردن غلات ویژه

بعضي از فارم ها براي انبار كردن غلات خود از معيار تست وزن و رطوبت بالا و برخي ديگر مفاهيم فساد غلات را براي مديريت انتخاب مي كنند. برخي از غلات نسبت به فساد و حرارت حساسيت بيشتري داشته و در صورت عدم توجه به مسايل انبارداري، ضايعات زيادي ايجاد خواهد شد. بنابراين درك درست موارد مديريتي و استفاده از راهكارهاي مناسب مي تواند به حفظ كيفيت آنها كمك كند.

حفظ كيفيت غلات در انبار

حفظ كيفيت غلات در انبار ویژه

انبار غلات يكي از بخش مهم هر فارم بوده و اعمال موارد بيوسكيوريتي در حفظ كيفيت وسرمايه پرورش دهنده كمك شاياني مي كند. احتمال به خطر افتادن سرمايه زماني بيشتر مي شود كه در طول مدت انبار داري نتوان شرايط فيزيكي را به درستي مديريت كرد.

انبارداري غلات - فاكتورها و فرمول هايي براي خشك كردن، انبار و جابجايي

انبارداري غلات - فاكتورها و فرمول هايي براي خشك كردن، انبار و جابجايي ویژه

براي ايجاد بهترين شرايط انبار داري چه اقداماتي بايد انجام داد؟

راهنماي انبارداري خوراك حيوانات

راهنماي انبارداري خوراك حيوانات ویژه

در اين مقاله توصيه هايي در مورد انبارداري مواد مغذي مختلف و شرايط نگهداري آنها بيان شده است.

مدیر: Select Repository Settings from the Module Settings drop down menu to set the Repository Description text as well as set the number of objects to be displayed on each page.
جستجو
< قبلی  1 از 1  بعدی >