بازدهی انرژی در کارخانجات خوراک

بازدهی انرژی در کارخانجات خوراک ویژه

تکنیک های فراوری بر دسترس بودن مواد مغذی و خصوصیات فیزیکی محصولات خوراکی تاثیر می گذارد. با اینحال، تاثیر پارامترهای فراوری بر روی ...

تولید پلت برای ذخیره انرژی، بهبود بازدهی و ایمنی خوراک

تولید پلت برای ذخیره انرژی، بهبود بازدهی و ایمنی خوراک ویژه

بازدهی فرآیند پلت کردن تاثیر قابل توجهی در سودآوری و توان عملیاتی کارخانجات خوراک دارد . از نظر تولید، خوراک پلت شده ظرفیت بارگیری ...

تاثير فرآوري بر مواد مغذي و كيفيت خوراك

تاثير فرآوري بر مواد مغذي و كيفيت خوراك ویژه

تحقيقات زيادي در اين مورد صورت گرفته كه حاكي از عملكرد مناسب پرندگان تغذيه شد ه با خوراك پلت نسبت به خوراك هاي مش را نشان مي دهد. ...

اثر شكل خوراك بر راندمان جوجه هاي گوشتي

اثر شكل خوراك بر راندمان جوجه هاي گوشتي ویژه

با تامين نياز هاي تغذيه اي روزانه جوجه هاي گوشتي، جوجه ها نرخ رشد مناسبي خواهند داشت. ميزان دريافت مواد مغذي بستگي به تركيبات اين ...