نمونه برداري صحيح به بهبود كيفيت خوراك كمك مي كند

نمونه برداري صحيح به بهبود كيفيت خوراك كمك مي كند ویژه

يكي از موارد مهم براي توليد كننده ها مديريت صحيح كالاهاي ورودي است. مقدار زيادي از مواد خام در بچ هايي با مقادير مختلف تحويل كارخانه مي شود براي موفقيت در كسب راندمان مطلوب، بايد تمام سيستم هاي مرتبط مورد بازرسي قرار گيرند. در هر مرحله نتيجه بازرسي توسط كاركنان آن بخش يادداشت شده و تحويل گرفته شود.

نمونه گيري از خوراك

نمونه گيري از خوراك ویژه

كيفيت اجزاي خوراكي جزو اصول اوليه جيره نويسي براي حيوانات است. با نمونه گيري صحيح و ارزيابي آن مي توان تاثير فرآيند سازي بركيفيت غلات، منابع پروتئين، ريز مغذي ها و خوراك هاي توليد شده را بررس كرد. در كارخانجاتي كه هدف آنها بدست آوردن بيشترين تاثير اجزاي خوراكي با كمترين هزينه است برنامه هاي نمونه برداري نياز به پروسه فعال دارد