فشرده سازی خوراک به روش اکسپندینگ

فشرده سازی خوراک به روش اکسپندینگ ویژه

در صنعت تولید خوراک از ماشین های BOA به عنوان دستگاه فشرده کننده مواد قبل از ورود به دستگاه پلت، عامل بهبود کیفیت پلت و بهداشتی نمودن خوراک نام برده شده است. برخی از تولیدکنندگان نیز از این دستگاه به عنوان وسیله فشرده کننده مجزا استفاده نموده و با عبور از پرس پلت، خوراک بطور مستقیم وارد کولر مي شود.

پلت بهتر است يا اكستروژن؟

پلت بهتر است يا اكستروژن؟ ویژه

در حاليكه بسياري از تكنولوژي هاي فرآوري، خوراك هاي متراكم توليد مي كنند، تنها در تعداد كمي از آنها خوراك سالم و عاري از عوامل بيماري زا حاصل مي شود. سلامت خوراك فاكتور مهمي در انتخاب روش فرآوري است بطوريكه در اين زمينه، اكستروژن بهتر از پلت، عمل مي كند.

اکسترودینگ سویای پرچربی برای دستیابی به حداکثر کیفیت

اکسترودینگ سویای پرچربی برای دستیابی به حداکثر کیفیت ویژه

سویا مهمترین محصول در جهان بوده كه بدليل كاربردهايي كه در کشاورزی و صنايع ديگر دارد کشت مي-شود. هشت کنجاله روغنی عمده در جهان وجود دارد كه کنجاله سویا بیش از 50 درصد کل تولید کنجاله روغنی را بخود اختصاص مي¬دهد. سویای خام بدليل داشتن عوامل ضدتغذیه¬ای در تغذیه انسان و حیوان استفاده نمی¬شود. اين فاكتورهاي ضد تغذيه اي عبارتند از:

نقش اكستروژن بر توليد خوراك سالم و بهداشتي

نقش اكستروژن بر توليد خوراك سالم و بهداشتي ویژه

توليد خوراك سالم از فاكتورهاي مهم استفاده از فرآيند اكستروژن است. در فرآيند اكستروژن از حرارت مرطوب استفاده مي شود كه از پارامترهاي مهم آن مدت زمان ماندگاري، ميزان رطوبت و مقدار انرژي حرارتي و مكانيكي به كار رفته است كه مي تواند در دامنه كاركرد دستگاه تنوع ايجاد كند.

فرآوری با اکسپندر

فرآوری با اکسپندر ویژه

عنوان اکسپند، اکسپندکردن، اکسپندر-فرآوری، عملیات اکسپندر یا کاندیشنینگ در فشار بالا بیان می شود. اما روشی موفق است که در آن مقدار زیادی خوراک در دمای بالا و با هزینه نسبتاً پایین فرآوری شود. فرآیند اکسپندر بر ارزش تغذیه ای مواد خوراکی موثر است. در برخی کشور ها تاثیر این فرآیند بر ارزش تغذیه ای پروتئین و اسیدهای آمینه در نشخوارکنندگان مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله کاربردهای چندگانه اکسپند کردن رایج در دنیا مقایسه شده است. یکی از این موارد ژلاتیناسیون نشاسته است.

تاثير بخار پلت و اكسترود كردن بر قابليت استفاده از فسفرفيتاتي در جوجه هاي گوشتي

تاثير بخار پلت و اكسترود كردن بر قابليت استفاده از فسفرفيتاتي در جوجه هاي گوشتي ویژه

در مطالعه حاضر مشاهده شد اكسترود كردن موجب كاربرد ضعيف تر مواد مغذي شده است. بيشتر تحقيقات روي خوراك هاي اكسترود شده طيور بصورت مطالعه بر روي روشهاي اكسترود و كانديشنينگ و اثر آن بر روي تك تك اجزاي خوراك و اندازه ذرات انجام شده است. در اين آزمايش نشان داده شد كه در فرآوري اجزاي گياهي خوراك فسفات تام بيشتر بصورت اينوزيتول تترا فسفات و اينوزيتول پنتافسفات مشاهده مي شود.